Recenzie kozmetiky - Ochrana súkromia

Tieto zásady podrobne vysvetľujú ako fórum “Recenzie kozmetiky” (“https://recenziekozmetiky.sk”) používa akékoľvek údaje zhromaždené počas spojenia s Vami.

Vaše údaje sú zhromažďované dvomi spôsobmi. Najskôr, prehliadanie “Recenzie kozmetiky” spôsobí, že softvér fóra vytvorí určitý počet cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do Vášho PC na miesto, kde Váš internetový prehliadač ukladá dočasné súbory. Prvé dve cookies obsahujú len informáciu na identifikáciu užívateľa (ďalej len “užívateľovo id”) a informáciu na identifikáciu anonymného spojenia (ďalej len “id spojenia”), ktoré Vám automaticky priradí softvér fóra. Tretí cookie bude vytvorený vtedy, keď zobrazíte témy na “Recenzie kozmetiky” a tento je použitý na rozpoznanie, ktoré témy už boli zobrazené, čím sa zvýši komfort Vášho prehliadania.

Druhý spôsob, ktorým zhromažďujeme Vaše údaje je prostredníctvom toho, čo nám sami odošlete. Toto môže byť: odoslaním ako anonymný užívateľ (anonymné príspevky), ako registrovaný na fóre “Recenzie kozmetiky” (Vaše konto) a Vami odoslané príspevky po registrácii a počas prihlásenia (Vaše príspevky).

Vaše konto bude bezpodmienečne obsahovať minimálne jednoznačne identifikovateľné meno (Vaše užívateľské meno), osobné heslo pre prihlásenie sa na Vaše konto (Vaše heslo) a osobnú, platnú e-mailovú adresu (Váš e-mail). Vaše údaje pre Vaše konto na fóre “Recenzie kozmetiky” sú chránené zákonom č. 18/2018 Z. z. Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vaše heslo je šifrované a je zabezpečené. Napriek tomu odporúčame, aby ste nepoužívali rovnaké heslo na rôznych internetových stránkach. Vaše heslo je možnosťou pre prístup k Vášmu kontu na “Recenzie kozmetiky”, takže si ho, prosím, chráňte. Nik v spojitosti s fórom “Recenzie kozmetiky” alebo akoukoľvek treťou stranou, nie je za žiadnych okolností oprávnený žiadať od Vás Vaše heslo.

V prípade, že zabudnete svoje heslo na prístup k Vášmu kontu, môžete použiť funkciu “Zabudol som svoje heslo”, ktorá je dostupná v rámci fóra. Tento proces bude od Vás vyžadovať vloženie Vášho užívateľského mena a Vášho e-mailu, potom softvér fóra vygeneruje nové heslo, ktoré Vám znovu umožní prístup k Vášmu kontu.

Ustanovenia fóra “Recenzie kozmetiky” ohľadom ochrany osobných údajov 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ fóra “Recenzie kozmetiky” neposkytuje žiadne osobné údaje tretím osobám, okrem štátneho orgánu v prípade kontroly a to na základe zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ fóra “Recenzie kozmetiky” je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.

4. Práva užívateľa fóra “Recenzie kozmetiky” v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a. právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom,
b. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutého užívateľa fóra - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail správcom fóra,
c. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g. právo na prenosnosť osobných údajov,
h. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ fóra “Recenzie kozmetiky” získava od užívateľa fóra nasledovné osobné údaje: meno (Vaše užívateľské meno), osobné heslo pre prihlásenie sa na Vaše konto (Vaše heslo) a osobnú, platnú e-mailovú adresu (Váš e-mail). Tieto osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie.

6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Môžete ich tak isto vymazať priamo na fóre “Recenzie kozmetiky”, odkazom "Vymazať cookies" v pravom dolnom rohu úvodnej stránky fóra. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si tak vo svojom internetovom prehliadači.